REgulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunki ogólne
  Umowa ta wyjaśnia użycie różnych warunków stosowanych w odniesieniu do usług dostępnych w https://www.dmts.pl (zwanej dalej „Witryna” lub „Strona” lub „Firmą”). Zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail w przypadku jakichkolwiek pytań. 
  Nasza strona internetowa jest dostępna na całym świecie dla każdego, kto posiada połączenie internetowe. Dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszym zasadom i warunkom.
  UŻYTKUJĄC I WCHODZĄC NA NASZĄ STRONĘ, AKCEPTUJESZ, BEZ OGRANICZENIA, WSZYSTKIE TE WARUNKI I ZASADY
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków następuje poprzez zwykłe zamieszczenie nowej i zmodyfikowanej wersji tych Ogólnych Warunków na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z góry, że każde użycie będzie podlegać obowiązującym wówczas Warunkom Umowy. 
  Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz jej warunki i zasady oraz oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, natychmiast zaprzestań korzystania z tej strony. Wszystkie straty z tytułu konwersji są pokrywane na własny koszt. 
 2. Umowa o świadczenie usług online
  Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy naszą stroną internetową a Tobą.
  Niniejsza Umowa ma zastosowanie zarówno do Strony i platformy zakupowej, jak i do treści elektronicznych i/lub oprogramowania obecnie zawartego na Stronie, które dostarcza klientom informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu, telefonu lub faksu, a także wszelkich innych funkcji, treści lub usług, które nasza strona może dodać później („Usługi”).
 3. Kwalifikowalność członków
  Usługi są dostępne i zastrzeżone tylko dla osób fizycznych lub firm, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy prawa obowiązującego w kraju zamieszkania. Nie ograniczając wymienionych poniżej warunków, nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia lub osób, które nie osiągnęły wieku wymaganego prawem („Niepełnoletni”). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz korzystać z naszych usług.
  PROSIMY ABY NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE SPEŁNIASZ WYMOGÓW.

  Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie przez osoby niepełnoletnie z naszych Usług w jakikolwiek sposób. Ponadto, nasze usługi są dostępne tylko dla osób, które mają doświadczenie i wystarczającą wiedzę w sprawach płatności elektronicznych przez serwisy internetowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane przez niego w oparciu o zawartość Strony. Nie odstępując od powyższego postanowienia, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za audyt i/lub sprawdzenie poziomu wiedzy i/lub doświadczenia użytkownika oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody i/lub straty poniesione bezpośrednio i/lub pośrednio w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny. To samo dotyczy każdej transakcji i/lub korzystania z Usług. Nie ograniczając powyższych postanowień, nasze Usługi nie są dostępne w obszarach, w których ich użytkowanie jest nielegalne, a nasza strona zastrzega sobie prawo do odmowy i/lub anulowania dostępu do swoich Usług dla kogokolwiek, przy zachowaniu wyłącznej wygody.
 4. Informacje i wymagania dotyczące rejestracji
  Podczas rejestracji należy podać pewne dane identyfikacyjne. Jesteś odpowiedzialny/a za bezpieczeństwo loginu i hasła do swojego konta na naszej stronie internetowej. Nasza strona z należytą ostrożnością traktuje informacje, które nam podajesz – zgodnie z polityką przetwarzania, archiwizowania i ujawniania informacji dostarczonych podczas procesu rejestracji. Wszelkie informacje odnośnie wykorzystywania informacji podanych na naszej Stronie przeczytasz w zakładce polityka prywatności.
 5. Ograniczenia prawne
  Nie ograniczając wymienionych poniżej postanowień, użytkownik rozumie, że prawo dotyczące umów zawartych drogą elektroniczną różni się na całym świecie, a obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że prawidłowo przestrzega wszelkich przepisów prawa, regulacji lub wytycznych dotyczących korzystania z Witryny w kraju zamieszkania użytkownika. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, możliwość uzyskania dostępu do naszej Strony niekoniecznie oznacza, że nasze Usługi i/lub działalność użytkownika za pośrednictwem Strony są zgodne z prawem, przepisami lub dyrektywami dotyczącymi kraju zamieszkania użytkownika. Niniejszym oświadczasz, że pieniądze użyte podczas transakcji na naszej stronie nie pochodziły z handlu narkotykami, porwań lub innej nielegalnej i przestępczej działalności.
 6. Ograniczona licencja
  Nasza witryna udziela użytkownikowi ograniczonej niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny i korzystania z niej („Licencja”). Licencja jest uzależniona od spełnienia warunków niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się nie odsprzedawać ani nie udostępniać Witryny żadnej innej osobie i nie będzie kopiować żadnych dokumentów zawartych na Witrynie w celu odsprzedaży lub w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody naszej Witryny. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, użytkownik będzie odpowiedzialny za nieautoryzowane korzystanie z Witryny, z naruszeniem przepisów niniejszej sekcji. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie wszystkich informacji otrzymanych z systemów informacyjnych naszej strony wyłącznie w celu przeprowadzania transakcji, w ramach ograniczeń opisanych w tej umowie.
  Użytkownik zgadza się również nie korzystać z funkcji komunikacji elektronicznej w Usłudze na Stronie w celach niezgodnych z prawem, obraźliwych, natrętnych, obscenicznych, grożących lub nienawistnych, jak również w celu nękania, oczerniania i naruszenia prywatności innych osób. Licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy wygasa, jeśli nasza witryna uzna, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez użytkownika, w tym adres e-mail użytkownika, nie są już aktualne ani dokładne, lub jeśli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek warunku niniejszej Umowy oraz wszystkich zasad i wytycznych dotyczących każdej usługi. Dotyczy to także sytuacji, jeśli nasza strona ustali, że popełniłeś/aś przestępstwo na naszej platformie.
  W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, użytkownik zgadza się na zaprzestanie dostępu do Usług. Wyrażasz zgodę na to, że nasza strona, według własnego uznania i z powiadomieniem lub bez powiadomienia, może uniemożliwić Ci dostęp do wszystkich lub części Usług oraz usunąć i odrzucić wszelkie informacje lub treści w ramach Usługi.
 7. Ujawnianie informacji o ryzyku
  Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny na własne ryzyko. Istnieje minimalne ryzyko, że może ponieść stratę części lub całości swoich pieniędzy zaangażowanych w transakcje na Stronie z powodu problemów z serwisami płatności online, pomyłek przy wypełnianiu formularzy płatniczych lub błędnie podanej kwoty transakcji. Użytkownik powinien być świadomy wszelkiego ryzyka wynikającego ze stosowania mechanizmów płatności elektronicznych.
 8. Linki
  Nasza strona może oferować linki do innych stron internetowych, które są dostarczane lub kontrolowane przez osoby trzecie. Takie łącze do strony lub stron nie stanowi ani poparcia, ani zatwierdzenia, ani sponsoringu, ani powiązania z taką stroną, jej właścicielami lub dostawcami. Nasza witryna zaleca, abyś upewnił/a się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn przed pobraniem, użyciem lub zakupem przez Internet. Linki do tych stron są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika i użytkownik zgadza się nie pociągać naszej strony do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach, produktach lub usługach dostępnych na innych stronach.
 9. Anulowanie świadczenia usług
  Nasza strona zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania usług do dowolnej osoby z uzasadnionych powodów, w tym, bez ograniczeń:

  1. Jeśli nasza strona ma powody, aby sądzić, że działania danej osoby na Stronie mogą być nielegalne;
  2. Jeśli nasza witryna może zostać poszkodowana przez jakiekolwiek straty fiskalne lub pieniężne spowodowane czyjąkolwiek działalnością;
  3. Jeżeli użytkownik przekroczy zasady kultury osobistej i zastosuje mechanizmy przemocy psychicznej lub popełni przestępstwo wynikające z użycia treści obraźliwych, pomówień, oczerniania, zniesławienia, treści rasistowskich, nietolerancji kulturowej i religijnej oraz wszelkich innych wykroczeń i przestępstw które regulują przepisy prawa w stosunku do administratorów strony jak i do innych użytkowników.
  4. Jeżeli nasza strona uzna, że jedna lub więcej operacji na stronie internetowej zostało wykonanych z naruszeniem niniejszej Umowy.
 10. Procedura płatności
  Nasza Witryna umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz zakupu produktów i usług świadczonych w ramach naszej działalności. Płatności online są obsługiwane przez zewnętrzne serwisy płatności internetowych jak na przykład: dotpay.pl, bluemedia.pl, paypal.com, payu.com i inne. Zapewniamy sobie prawo do wyboru zewnętrznego serwisu obsługującego płatności online oraz do zmiany w dowolnym czasie bez podania uzasadnienia.

  W ramach płatności online można dokonywać płatności między innymi za pomocą: internetowych przelewów bankowych dostępnych w danym serwisie, kart kredytowych lub debetowych, płatności BLIK, transakcji kredytowanych, płatności kryptowalutami i innych.
  Nasza Witryna nie udostępnia warunków korzystania z instrumentów płatniczych a jedynie umożliwia do nich dostęp za pomocą linków zewnętrznych. Szczegóły dokonywania transakcji zawierają regulaminy użytych przez nas serwisów płatniczych na swoich stronach internetowych. Użytkownik zobowiązuje się do zaznajomienia się z regulaminem i warunkami korzystania z serwisów płatniczych we własnym zakresie. Dodatkowo nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty finansowe powstałe w wyniku korzystania z zewnętrznych serwisów płatniczych, umieszczanych tam treści i metod działalności.

 11. Ograniczona odpowiedzialność
  Nasza Strona jest zobowiązana do zapewnienia ciągłości usług na Stronie. Jednakże, nasza strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, usunięcia, przerwania, opóźnienia, wady działania lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, kradzieże lub zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp lub zmiany strony lub usług. Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu lub oprogramowania, lub jakiekolwiek awarie techniczne spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem ruchu w Internecie, na Stronie lub jakiejkolwiek usłudze.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Witryny lub usług w odniesieniu do jakichkolwiek treści zamieszczonych na lub za pośrednictwem Witryny lub usług, lub zachowania wszystkich użytkowników Witryny lub usług, zarówno w trybie online, jak i offline.
  W żadnym wypadku organizacja ani żaden z jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne wynikające z lub związane z korzystaniem ze Strony lub Usług, w tym, bez ograniczeń, jakością lub przydatnością informacji dostarczonych za pośrednictwem lub jako część Strony lub za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych informacji, bez względu na to czy szkody były przewidywalne, czy też nie oraz bez względu na to czy operatorzy Strony zostali zaznajomieni z możliwością wystąpienia takich szkód, czy też nie.
  Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji i w żadnym wypadku nasza łączna odpowiedzialność wobec użytkownika nie przekroczy kwoty pieniędzy przelanych lub zdeponowanych na jego rachunku na Stronie w związku z transakcją powodującą powstanie takiej odpowiedzialności.

 12. Własność intelektualna
  Cała zawartość, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i ikony są własnością naszej strony internetowej lub jej podmiotów stowarzyszonych lub agentów i są chronione prawem oraz międzynarodowymi traktatami i postanowieniami. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych wskazówek dotyczących chronionych praw własności intelektualnej w odniesieniu do materiałów drukowanych lub pobieranych ze Strony. Użytkownik nie uzyska żadnych praw własności intelektualnej, ani żadnych praw lub licencji do korzystania z takich materiałów lub Strony, innych niż te określone w niniejszej Umowie.
  Obrazy wyświetlane na Stronie są własnością naszej strony. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie zamieszczać, nie reprodukować ani nie rozpowszechniać żadnych informacji, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej (w tym prawami do wizerunku i prywatności) bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela takich praw i uprzedniej pisemnej zgody naszej strony.
 13. Odszkodowanie
  Zgadzasz się bronić i zabezpieczać naszą stronę internetową i jej urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów oraz chronić ich przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami i opłatami prawników, wynikającymi z / lub w jakikolwiek sposób związanymi z Twoim dostępem do / lub korzystaniem ze strony internetowej lub usług; naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy; lub naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
 14. Okres obowiązywania i zakończenie
  Okres obowiązywania Umowy jest nieograniczony, jednakże nasza witryna będzie mogła wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie za powiadomieniem użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy, nie będziesz w stanie przeprowadzać żadnych nowych transakcji i operacji.
  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, określonego w niniejszej umowie, Firma lub Klient zdecydują się rozwiązać stosunek między nimi, wówczas zastosowanie mają następujące postanowienia:

  1. a. Obie strony umowy mogą ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem co najmniej 15-dniowego okresu wypowiedzenia.
  2. b. Strony umowy uznają, że rozwiązanie umowy wchodzi w życie w dniu powiadomienia, chyba że przed datą powiadomienia postanowiono inaczej.
  3. c. Po rozwiązaniu umowy Klient jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji. Jeśli tego nie zrobi, Firma zamknie wszystkie otwarte pozycje.
  4. d. Po rozwiązaniu Firma ma prawo uniemożliwić Klientowi dostęp do Platformy i będzie miała prawo odmówić przyjęcia nowych zleceń od Klienta. 
  5. e. Wygaśnięcie nie ma wpływu na zobowiązania zaciągnięte przed powiadomieniem.
  6. f. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat związanych z rozwiązaniem umowy.
  7. g. Po rozwiązaniu umowy wszystkie płatne kwoty stają się natychmiast wymagalne i płatne.
  8. h. Firma przechowuje zapisy danych handlowych Klienta, czynności bankowych, zapisów komunikacyjnych i materiałów dotyczących zgodności przez okres pięciu lat.
 15. Klauzula ogólna
  Nasza strona nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec osób w przypadku działania siły wyższej, ani za działania rządu lub władzy prawnej. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.
  Nasza strona może dokonać cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody użytkownika.
  Nasza strona może zmieniać warunki niniejszej Umowy od czasu do czasu poprzez zamieszczenie zmienionych warunków na Stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy Umowa została zmieniona. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na związanie się zmianami warunków niniejszej Umowy, nie powinien korzystać z naszych Usług ani uzyskiwać do nich dostępu i niezwłocznie poinformować nas na piśmie.
  Strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia, podstawy powództwa, spory lub kontrowersje wynikające lub związane z niniejszą umową z Firmą, jej podmiotami powiązanymi, pracownikami i agentami podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wszelkie spory wynikające z lub wynikające z niniejszej Umowy będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Opłaty i płatności
  Opłaty mogą być płacone przez klienta z tytułu faktu, że mechanizmy płatności elektronicznych są stale dostarczane klientowi do dyspozycji, bez względu na faktyczne wykorzystanie. Klient zobowiązuje się do uiszczenia stosownej opłaty, zgodnie z odpowiednimi powiadomieniami.
 17. Polityka brak tolerancji dla przestępczości
  Politykę tą stosujemy w celu zapobiegania kradzieży tożsamości, praniu brudnych pieniędzy, oszustwom finansowym i działalności terrorystycznej.
  Nasza strona prowadzi politykę „zero tolerancji dla oszustw” i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby im zapobiec. Wszelkie działania oszukańcze będą udokumentowane, a wszystkie związane z nimi konta i treści zostaną natychmiast zamknięte lub trwale usunięte. 
  Zapobieganie:
  Nasza strona ma na celu zapewnienie integralności wszelkich poufnych danych, które otrzymuje, takich jak informacje o numerze konta bankowego lub danych kart kredytowych użytkownika i zawieranych przez niego transakcjach, przy użyciu różnych środków bezpieczeństwa i kontroli oszustw. Zabezpieczenie Twoich transakcji elektronicznych wymaga, abyśmy otrzymali od Ciebie pewne dane, w tym preferowaną przez Ciebie metodę wpłaty. 
 18. Polityka brak tolerancji dla hejtu i destrukcyjnej krytyki
  Politykę tą stosujemy w celu zapobiegania krzywdy moralnej, znęcania się psychicznego, wywierania negatywnego wpływu, technik manipulacji, socjotechnik, mobingu i ranienia uczuć w stosunku do użytkowników naszej Strony oraz wszystkich pracowników Firmy. Regulamin stanowczo zakazuje zamieszczania jakichkolwiek treści wulgarnych, przekleństw, obgadywania, oczerniania, szydzenia, kłamstw, wyzwisk, wyśmiewania, krytykowania, braku tolerancji do wartości religijnych, kulturowych, orientacji seksualnej, pochodzenia rasy lub poglądów politycznych oraz wszelkich informacji naruszających dobra osobiste. W przypadku niezastosowania się do powyższych postanowień Firma ma prawo zerwać Umowę z użytkownikiem, zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług za pośrednictwem tej Strony oraz do usunięcia wszelkich treści generowanych przez użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia i podania przyczyny. 
 19. Polityka zwrotów
  W pewnych wyjątkowych okolicznościach, nasza strona może zwrócić płatności dokonane za pośrednictwem naszego serwisu. Warunek ten może być spełniony w szczególnych przypadkach gdy doszło do świadomego lub nieświadomego wprowadzenia w błąd użytkownika przez treści umieszczone przez nasz personel, lub gdy transakcje zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z prawem lub doszło do pomyłek lub niedomówień od strony naszego serwisu. W takim przypadku środki zostaną zwrócone na kartę lub numer bankowy, które zostały użyte podczas wpłaty.
  Wniosek o wypłatę środków będzie rozpatrywany indywidualnie w odniesieniu do zaistniałych sytuacji przez naszą organizacje i może zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@dmts.pl.
  Wniosek o zwrot może być złożony w przypadkach, w których transakcja została sfinansowana, ale nie zostały zrealizowane żadne operacje na stronie przez klienta, oraz to, że klient nie zapoznał się z materiałami udostępnionymi w ramach płatnych transakcji. Przetwarzanie wniosków o zwrot może trwać 2~3 tygodnie. Zwrot będzie dotyczył pełnej kwoty, chyba że dokonano innych ustaleń.
  Wszystkie wnioski traktowane jako WYPŁATY będą przetwarzane z wykorzystaniem odpowiednich metod i procedur.
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, nie wahaj się skontaktować się z nami przez e-maila: biuro@dmts.pl

Kwalifikowalność członków

Usługi są dostępne i zastrzeżone tylko dla osób fizycznych lub firm, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy prawa obowiązującego w kraju zamieszkania. Nie ograniczając wymienionych powyżej warunków, nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia lub osób, które nie osiągnęły wieku wymaganego prawem („Niepełnoletni”). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz korzystać z tej usługi. PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE KWALIFIKUJESZ SIĘ DO JEJ UŻYCIA.

Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie przez osoby niepełnoletnie z naszych Usług w jakikolwiek sposób. Ponadto, nasze usługi są dostępne tylko dla osób, które mają doświadczenie i wystarczającą wiedzę w sprawach płatności elektronicznych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane przez niego w oparciu o zawartość Strony.

Nie odstępując od powyższego postanowienia, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za audyt i/lub sprawdzenie poziomu wiedzy i/lub doświadczenia użytkownika oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody i/lub straty poniesione bezpośrednio i/lub pośrednio w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny. To samo dotyczy każdej transakcji i/lub korzystania z Usług. Nie ograniczając powyższych postanowień, nasze Usługi nie są dostępne w obszarach, w których ich użytkowanie jest nielegalne, a nasza strona zastrzega sobie wyłączne prawo do odmowy i/lub anulowania dostępu do swoich Usług dla kogokolwiek.